Saturday, August 9, 2014

::. Membentuk Kepimpinan.::"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"
[QS An-Nisaa' 4:59]


Suatu saat, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin sepasukan tentera untuk menakluk sebuah desa pendalaman Arab dan diikuti oleh seorang sahabat Ammar bin Yasir. Pada suatu malam Khalid dengan rombongan itu berangkat dan sampai ke suatu tempat yang dekat dengan desa yang penduduknya sedang berkumpul menghadiri pernikahan. Mendengar kedatangan Tentera Islam itu, orang-orang itu pun lari meninggalkan pesta itu. Ada seorang yang tidak mengikut lari kerana dia sudah beragama Islam dan dia menemui Ammar bin Yasir dan berkata "Wahai Abu Yaqzan, saya ini termasuk golonganmu. Ada pun kaumku telah mendengar kedatangan kamu sekalian terus lari. Sedangkan saya tetap berada di sini kerana saya beragama Islam. Apakah keislamanku itu menjadi jaminan keselamatanku, atau saya harus lari seperti kaumku itu (agar selamat)?" Ammar bin Yasir menjawap "Tetaplah tinggal di sini kerana keislamanmu itu menjadi jaminan".

Kemudian orang itu kembali kepada keluarganya dan mengajak mereka untuk terus tinggal. Maka  ketika Khalid bin Walid memasuki tempat itu, tidak mendapati kecuali orang yang telah masuk Islam tersebut. Ammar bin Yasir pun menemui Khalid bin Walid dan berkata " Berikanlah kebebasan pada orang ini, dia seorang Muslim. Saya telah memberikan jaminan keamanan baginya untuk tetap tinggal di sini. Khalid bin Walid berkata "Engkau telah memberikan jaminan keselamatan atas nama saya, padahal sayalah pimpinannya?" Ammar pun menjawap "Ya, saya telah memberi jaminan atas nama engkau dan engkau sebagai pimpinan".

Khalid dan Ammar pun berselisih faham, kemudian melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda SAW pun memberikan jaminan keselamatan terhadap orang tersebut dan membolehkan Ammar memberikan jaminan keselamatan terhadap orang tersebut dengan pesan agar lain kali tidak memberikan jaminan keselamatan kepada seseorang tanpa adanya izin dari pemimpin pada masa seterusnya, kerana pemimpin diaadakan untuk ditaati (An-Nisaburiy, Asbabun Nuzul, Hal. 106). Kerana kejadian itulah Allah menurunkan ayat 59 QS An-Nisaa' yang dikutip sebagai mukadimah tulisan ini.

Taat pada Pemimpin (Ulil Amri)

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang beriman agar mentaati Allah, Rasulullah dan Ulil Amri (selama perintahnya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul) Asbabun Nuzul ayat tersebut menyatakan bahawa Khalid Bin Walid selaku Komandan pasukan adalah Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di rombongannya.

Ahlul Halil Wal 'Aqdi

Dr. Ahmad Syalabi (As-Siyasah fil Fikri Islamiy. Hal. 66) menerangkan bahawa Ulil Amri adalah Ahlul Halli wal 'Aqdi (orang-orang yang ahli dalam menganalisa masalah dan menentukan kebijakan) Mereka itu pemegang kekusasaan pemerintah seperti Khalifah, Sultan, Presiden, Perdana Menteri, Gabenor, para hakim, Ulama, Panglima perang (Komandan) dan pemimpin kelompok dan organisasi. Ketersediaan  keperluan masyarakat dan kemaslahat umum tergantung pada kebijakan Ulil Amri ini.

Puncak dari Ulil Amri adalah pemimpin Ummah dan Negara (Khalifah, Sultan dan Imamah). Pemimpin negara itu diadakan untuk menganti kepimpinan Kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengelola masalah keduniaan. Demikian  menurut Abu Hasan Al-Mawardiy (Al-ahkamus Sultaniyyah Hal. 5). Berdasarkan QS An-Nisaa' ayat 59 tersebut dia menyatakan bahawa mentaati perintah Ulil Amri itu wajib untuk kita.

Jangan Ada Kekosongan

Rasulullah bersabda "Bahawa apabila ada tiga orang dalam perjalanan hendaklah mereka menjadikan salah seorangnya sebahagi pemimpin. (HR Abu Daud)

Sabda Rasulullah yang lain menyatakan "Tidak Halal bagi tiga orang yang berada di suatu kawasan di Bumi, kecuali mereka harus menjadikan salah seorang di antaranya sebagai pemimpin. (HR Ahmad)

Betapa pentingnya kepimpinanan dalam kehidupan masyarakat kerana mereka berfungsi untuk menjaga agama Islam dan menegelola kehidupan di dunia, Bahkan menurut Imam Al-Ghazali yang petik oleh Dr. Ahmad Syalabi :Sesungguhnya ketertiban dunia, keamanan jiwa dan harta benda tidak akan berjalan dengan teratur kecuali dengan adanya pemimpin yang ditaati. Dan hal ini sebagaimana yang disaksikan oleh saksi kejadian waktu terjadi berbagai fitnah kerana kematian para pemimpin dan pemerintah. Dan hal itu jika berkelanjutan dan tidak diselesaikan dengan mengangkat pemimpin yang lain yang ditaati akan kelanjutanlah huru-hara, penggunaan senjata menjadi hal yang biasa dan bencara kelaparan pun merata.." (Dr. Ahmad Syalibi, Hal. 34)

Perlunya Pemimpin dan Pemilihan Pemimpin

Baginda SAW memang sudah memperingatkan tentang perlunya pemimpin yang berdaulat serta jangan samapai ada kekosongan kekuasaan negara walaupun sekejap. Begitu pemimpin berhenti harus tersambung dengan pemimpin penggantinya.

Siapakah yang semestinya dipilih?
Al-Marwadiy memberikan syarat-syarat bagi orang yang dijadikan pemimpin.
  1. Adil dengan berbagai persyaratannya.
  2. Berpengetahuan cukup sehingga dapat berijtihad dalam tindak dan menentukan hukum.
  3. Sihat pendengaran, penglihatan dan perbicaraaannya.
  4. Sihat anggota badannya sehingga memudahkan gerak langkahnya.
  5. Memiliki pertimbangan yang sihat untuk mengurus persoalan rakyat atau kelompok/organisasi yang dipimpinnya untuk mengurus kemaslahatannya.
  6. Memiliki keberanian untuk melindungi kawaswan wilayahnya dan  bersungguh-sungguh melawan musuh.
  7. Boleh menjaga amanat yang dipercayakan dan janji yang diberikannya.
Agama seorang Pemimpin 

Agama juga menjadi kiteria kepimpinan sebab keberagamaan pemimpin  juga menyebabkan kebaikan yang lain seperti berlaku adil dan sebagainya. Dr. Ahmad Syalabi menyatakan bahawa seorang pemimpin itu memiliki kekhususannya yang tidak dimiliki oelh orang yang tidak dipilih menjadi pemimpin. Di antaranya, apabila seorang pemimpin menyukai suatu rakyat atau kelompok/organisasi dipimpinya juga akan terikut-ikut menyukai apa yang disukai oelh pemimpin tersebut dan begitu sebalinya. Sekiranya pemimpin tersebut menekuni sesuatu, mereka yang dibawahnya pun akan menekuni sesuatu itu dan kerana itu rakyat itu tergantung pada keberagamaan pemimpinnya.

Kesejahteraan Hidup

Membentuk kepimpinan dalam sebagai pemimpin negara, tidak terlepas dari tujuan untuk mensejahterakan negara dan seluruh rakyat. Menurut Abu Hasan Al-Mawardiy (Adabul Dunyaa wad Din, Hal. 136) ada syarat kesejahteraan dapat dicapai.
  1. Ajaran agama diikuti dan dilaksanakan.
  2. Pemimpin Negara berdaulat.
  3. Keadilan yang berlaku merata.
Persyaratan itu berlaku berjalin rapat dengan satu sama lain. Jika hal-hal tersebut benar-benar terwujud kesejahteraan hidup rakyat lebih terjamin. Wallahu 'alam.


.::ANNAEM::.
-jakartabarat-
09082014

No comments: